Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Weidevogelsafari


Ontdek de weldadigheid van het platteland met een weidevogel safari in de achtertuin van Amsterdam

(English version below)

 • Wat maar weinig mensen weten, in het Amstelland ligt een bijzonder weidevogelreservaat. Wij bieden je de kans om juist dáár op safari te gaan!
 • Een unieke manier om je team of klanten te verrassen en belonen.
 • Naar wens uit te breiden met een rijke lunch of gezellige boerbbq.
 • Richtprijs: vanaf 750 euro (bij 15 personen)
 • Maatwerk mogelijk!

Ben jij op zoek naar een een duurzaam event, waarbij zaken als natuurherstel en biodiversiteit in combinatie met een een regeneratief voedselsysteem én een korte keten centraal staan?

weidevogel safari

Daarmee verlaat je de drukte van de stad en ontdek je de rust van het platteland, op nog geen 10 kilometer van de Dam. Kom met elkaar in contact door in contact te komen met de natuur. En raak verpletterd door de stilte en de weidsheid van het Amstelland met als achtergrond de skyline van Amsterdam.

Uniek weidevogelreservaat in de achtertuin van Amsterdam

Want in het Amstelland zorgen de Boeren van Amstel extra goed voor de natuur en de weidevogels zoals de Grutto -Nederlands nationale vogel- en ok de Kievit en Tuureluur.

Het Amstelland herbergt het unieke weidevogelreservaat, een beschermd natuurgebied, waar de weidevogels naar hartenlust broeden en hun jonkies succesvol grootbrengen. Deze ‘achtertuin van Amsterdam’ ligt op loop-, fiets- en vaarafstand van de stad.

Natuurherstel, biodiversiteit, lokaal en korte keten

De Boeren van Amstel verwerken een deel van hun zuivel zelf en brengen de premium zuivel producten lokaal op de markt. Van iedere verkochte liter gaat er 2 cent naar natuurprestaties en biodiversiteit-maatregelen die de boeren nemen voor de weidevogels.

weidevogel safari

Weidevogel safari als duurzaam bedrijfsevenement

Om de gebruikers van de metropool regio Amsterdam kennis te laten maken met dit unieke gebied organiseren de boeren weidevogel safari’s waarmee je als bedrijf of groep kunt kennismaken met de weidevogels en de natuurlijke rijkdom van de weilanden.

Benieuwd? Bekijk alvast de diashow hieronder handmatig!

weidevogel safari

Biodiversiteit en natuurherstel in het Amstelland

Ze vertellen je alles over biodiversiteit, de geschiedenis van het Amstelland en Amsterdam én natuurlijk ga je op zoek naar de grutto. Bovendien maak je kennis met onze dames die samen met de boer voor de lekkerste lokale zuivel zorgen.

De boeren van Boeren van Amstel vertellen vol trots en verwennen jou en jouw gasten graag met de overvloed van het platteland!

Mogelijkheden

 • Vervoer per boot, bus, fiets of eigen vervoer
 • Ontvangst met koffie
 • Presentatie over biodiversiteit en Boeren van Amstel
 • Op weidevogelsafarie Te fiets, te voet of met de trekker
 • Uitleg over weidevogelbeheer waterpeil, ontstaan van de polder, productie van lokale zuivel, etc.
 • Uitgebreide lunch / Boerbeque
 • Site entertainment (kampvuur, troubaboer)
 • Bezoek aan boerderij en melkput
 • Maatwerk mogelijk

Prijsindicatie

Vanaf €750 (15 personen)

weidevogel safari

Tijdschema – indicatie ochtendprogramma

 • 09.30- 10.00 ontvangst met koffie en lekkers
 • 10.00 – 10.30 Verhaal Boeren van Amstel
 • 10.30 – 12.00 Weidevogelsafari onder leiding van een natuur boer
 • 12.00 einde of:
 • 12.00 – 13.30 uitgebreide Lunch met mogelijkheid om de boerderij te bezichtigen, inclusief melkput, koe knuffelen, melkwedstrijd, etc.
 • 13.30 Einde

Tijdschema – indicatie middagprogramma

 • 14.30- 15.00 ontvangst met koffie en lekkers
 • 15.00 – 15.30 Verhaal Boeren van Amstel
 • 15.30 – 18.00 Weidevogelsafari onder leiding van een natuur boer
 • 18.00 einde of:
 • 18.00 – 21.00 uitgebreide Boerbeque met mogelijkheid om de boerderij te bezichtigen, inclusief melkput, koe knuffelen, melkwedstrijd, etc.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op! 

weidevogel safari

On a meadow bird safari in the backyard of Amsterdam

 • What few people know, there is a special meadow bird reserve in the Amstelland. We offer you the opportunity to go on safari precisely there!
 • A unique way to surprise and reward your team or customers.
 • Can be expanded if desired with a rich lunch or cozy farmer’s BBQ.
 • Target price: from 750 euros (for 15 people)
 • Tailor made possibilities!

Under the smoke of Amsterdam lies the Amstelland. In this polder, the Farmers of Amstel take extra care of nature and meadow birds such as the Black-tailed Godwit – the Dutch national bird – and also the Lapwing and Tuureluur.

Unique meadow bird reserve in the backyard of Amsterdam

The Amstelland is home to the unique meadow bird reserve, a protected nature reserve, where the meadow birds breed to their heart’s content and successfully raise their young. This ‘backyard of Amsterdam’ is within walking, cycling and sailing distance of the city.

Nature restoration, biodiversity, local and short chain

De Boeren van Amstel processes part of their dairy themselves and markets the premium dairy products locally. Of every liter sold, 2 cents go to nature performance and biodiversity measures that the farmers take for the meadow birds.

Meadow bird safari as a sustainable corporate event

To introduce the users of the Amsterdam metropolitan area to this unique area, the farmers organize meadow bird safaris that allow you as a company or group to become acquainted with the meadow birds and the natural wealth of the meadows.

Biodiversity and nature restoration in the Amstelland

They tell you everything about biodiversity, the history of the Amstelland and Amsterdam and of course you go looking for the black-tailed godwit. You will also get to know our ladies who, together with the farmer, provide the tastiest local dairy.

The farmers of Boeren van Amstel are proud to tell you and spoil you and your guests with the abundance of the countryside!

Possibilities

 • Transport by boat, bus, bicycle or own transport
 • Reception with coffee
 • Presentation about biodiversity and Farmers of Amstel
 • On a meadow bird safari By bike, on foot or by tractor
 • Explanation about meadow bird management, water level, origin of the polder, production of local dairy, etc.
 • Extensive lunch / Boerbeque
 • Site entertainment (campfire, troubaboer)
 • Visit to farm and dairy
 • Customization possible

Price indication

From €750 (15 persons)

Time schedule – morning program indication

09.30-10.00 Reception with coffee and goodies
10.00 – 10.30 Story Farmers van Amstel
10.30 – 12.00 Meadow bird safari led by a wildlife farmer
12.00 end or:
12.00 – 13.30 Extensive Lunch with possibility to visit the farm, including milk pit, cow cuddling, milking competition, etc.
13.30 End

Timetable – afternoon program indication

14.30-15.00 reception with coffee and goodies
15.00 – 15.30 Story Farmers van Amstel
15.30 – 18.00 Meadow bird safari led by a nature farmer
18.00 end or:
18.00 – 21.00 extensive Boerbeque with the possibility to visit the farm, including milk pit, cow hugging, milking competition, etc.

More information?

Do you want more information? Then contact us!

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2023/02/Weidevogelsafari-overzicht-mogelijkheden.docx-presentatie-1.png