Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Partners in Veen Vitaal


Boeren van Amstel is partner in VeenVitaal. Een unieke samenwerking van de Vrije Universiteit van wetenschappers, soortbeschermingsorganisaties, natuurbeheerders, boeren, bestuurders en vele andere actoren in de regio Amsterdam, een Living Lab project met als doel veenweiden te verduurzamen.

Deze week kwamen we bij elkaar bij de Afvalzorg Nauerna.

VeenVitaal onderzoekt welke ingrepen in het landschap effectief zijn om de biodiversiteit te herstellen, veenafbraak en broeikasgas-emissies een halt toe te roepen, bedrijfsvoering op het laagveen rendabel te maken voor boeren en grondeigenaren en behoud van een inspirerend landschap voor burgers.

VeenVitaal wil onder andere een integrale set van eenvoudige/betrouwbare indicatoren ontwikkelen waarmee de transitie naar een duurzaam veenweidelandschap kan worden gekwantificeerd en gemonitord.

Na afloop kregen we een rondleiding in de natte teelt proeftuinen waar onder andere met lisdodde wordt geëxperimenteerd.

Veenvitaal

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2023/10/1696679917231.jpeg