Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Dichtbij het verst

De Boeren van Amstel zorgen voor een korte keten tussen stad en land. De Natuurzuivel wordt in het Amstelland geproduceerd, op nog geen 10 km van de Dam. Met deze zuivel dragen de Boeren van Amstel bij aan het behoud van het laatste stukje polderlandschap onder Amsterdam. Zodat men hier in de toekomst ook nog kan blijven genieten van de natuur.


Leden van de Boeren van Amstel

   De Amstelscheg

   Over het gebied

   De Amstelscheg ligt aan de zuidzijde van Amsterdam en maakt onderdeel uit van het Groene Hart. De Amstelscheg vormt een groene wig die diep doorloopt in de stad en is een van de iconische landschappen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De rivier de Amstel vormt de ruimtelijke en recreatieve drager en verbindt de stad met het omliggende veenrivierenlandschap.

   Het ensemble is een van de groene scheggen van Amsterdam en vormt een groot contrast met het omringend stedelijk gebied. De scheg is een samenstel van veenontginningen (veenrivierenlandschap) en enkele uitgeveende lager gelegen (en deels bebouwde) droogmakerijen. Het veenrivierenlandschap is niet afgegraven. Het ligt daardoor hoger en wordt ook wel ‘bovenland’ genoemd.

   Amstelscheg overzichtskaart

   Amstelscheg overzichtskaart

   De rivier de Amstel loopt centraal door het veenrivierenlandschap. Aan de zuidzijde van de snelweg A9 liggen kleinere veenriviertjes zoals de Bullewijk, Oude Waver, de Holendrecht en de Winkel. De verkaveling staat haaks op de rivieren. Door de slingerende rivieren zijn er uitwaaierende en toelopende verkavelingspatronen ontstaan. Polder de Ronde Hoep vormt een heldere landschappelijke eenheid en is cultuurhistorisch van grote waarde door de kenmerkende sterverkaveling. Het veenrivierenlandschap wordt voornamelijk gebruikt als veenweide.

   Aan de randen van de scheg liggen enkele droogmakerijen. Ze zijn afgegraven voor veenwinning en hebben daardoor een lager gelegen maaiveld. Kenmerkend is de rechthoekige verkaveling. Ringdijken vormen een scheiding tussen de landschapstypen, waar het hoogteverschil beleefbaar is. Aan de oostkant van Ouderkerk ligt de Ouderkerkerplas (zandwinplas). Deze is ingericht als recreatiegebied en is een natuurgebied met een grote rijkdom aan watervogels.

   Het landschap van de Amstelscheg maakte deel uit van een enorm veenkussen dat zich uitstrekte tussen de duinen en de Utrechtse Heuvelrug. In dit deel van het veenlandschap waterden kleine veenriviertjes af op de Amstel.

   In de tweede helft van de 20e eeuw vond uitbreiding plaats van het snelwegennet. Dat leidde in 1954 tot het aanleggen van Rijksweg A2 in het verlengde van de Utrechtseweg. De aanleg van de A3 door het Groene Hart is niet doorgezet, maar de ruimtereservering is wel zichtbaar. De A9 werd als zuidelijke bypass van ringweg A10 in de richting van Alkmaar gesitueerd. Het uitgraven van de Ouderkerkerplas leverde het zand op voor de aanleg van de verhoogd gelegen A9. De A2 werd rond 1982 verbreed naar 2×3 rijstroken.

   (bron: provincie Noord Holland)

   De rol van de Boeren

   Met de productie van onze eigen melk, in samenwerking met onze partners, dragen de Boeren van Amstel bij aan de drie provinciale kernwaarden:

   • de landschappelijke karakteristiek
    de landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen
   • openheid en ruimtebeleving
    de beleving van de vrije open ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten
   • de ruimtelijke dragers
    de driedimensionale structuren en lijnen die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen. Denk hierbij aan bebouwingslinten, bomenlanen en dijken.

   In de loop der jaren is de Amstelscheg in vorm en grootte veranderd. De productie van lokale producten vergroot het belang van de Amstelscheg waardoor het landschappelijk karakter behouden blijft.